برگزاری رویداد کافه دانش در شرکت انتقال گاز ایران

برگزاری رویداد کافه دانش در شرکت انتقال گاز ایران

در ادامه پیاده‌سازی تکنیک‌ها و ابزارهای مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران، این بار منطقه ۹ انتقال گاز میزبان برگزاری رویداد «کافه دانش» بود.این رویداد یک‌روزه با موضوع «رفع اثرات جریان تلوریک از خطوط انتقال گاز با پوشش پلی اتیلن سه لایه» در شهر نور استان مازندران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز، تکنیک کافه دانش برای اولین‌بار در سطح شرکت ملی گاز ایران با حضور ۲۷ نفر از اساتید دانشگاه، سفیران دانش و خبرگان متخصصین منطقه 9  انتقال گاز، اساتید دانشگاه و سفیران دانش در این منطقه برگزار شد.

blank

رویداد کافه دانش

ﻛﺎﻓﻪ داﻧﺶ ﻳﻚ راه ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ شرکت‌کنندگان ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و بینش‌هایی را ﻛﻪ در ﻇﺎﻫﺮ رخ می‌دهد، ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﻧﺪ. در ﻛﺎﻓﻪ داﻧﺶ ﺗﻤﺎم قضاوت‌ها ﻣﺘﻮﻗﻒ می‌شود و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻨﺶ عمیق‌تر و ﺑﻪ اشتراک‌گذاری داﻧﺶ، ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر می‌شود. ﻛﺎﻓﻪ داﻧﺶ ﺑﺎ شرکت‌کنندگانی ﻛﻪ به‌صورت دایره‌ای در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار می‌گیرند، ﺷﺮوع می‌شود و ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ تسهیل‌کننده ﻫﺪاﻳﺖ می‌شود ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺪف ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺎﻓﻪ داﻧﺶ در راﺳﺘﺎي اﻳﺠﺎد گفتگو در زﻣﻴﻨﻪ کسب‌وکار ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺳﺆال ﺑﺎز، ﺟﻠﺴﻪ را ﻫﺪاﻳﺖ می‌کند. (به‌عنوان ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اشتراک‌گذاری داﻧﺶ اﺳﺖ، ﺳﺆال ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ: ﻣﻮاﻧﻊ اشتراک‌گذاری داﻧﺶ در بانک و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آن‌ها ﺑﺎﺷﺪ).

هنگامی‌که ﺳﺆاﻻت به‌طور ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ، ﮔﺮوه ﺑﻪ گروه‌های ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ می‌شود، در ﺣﺪود 5 ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﮔﺮوه. ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻛﻮﭼﻚ در ﻣﻮرد ﺳﺆاﻻت ﺣﺪود 45 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺤﺚ می‌کند. ﺑﺤﺚ گروه‌های کوچک ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﻬﻴﻠﮕﺮ ﻫﺪاﻳﺖ نمی‌شود و ﻫﻴﭻ خلاصه‌ای از ﺑﺤﺚ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﺰرگ اراﺋﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ شرکت‌کنندگان ﺑﻪ داﻳﺮه بازمی‌گردند و تسهیل‌کننده اﻳﻦ ﮔﺮوه را از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻠﺴﻪ 45 دقیقه‌ای آﺧﺮ ﻫﺪاﻳﺖ می‌کند ﻛﻪ در آن ایده‌های اﻓﺮاد در گروه‌های کوچک، ﺑﺎزﺗﺎب می‌شوند و اﻓﻜﺎر، بینش‌ها و ایده‌های ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﻛﻪ ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎه ﻛﻠﻲ ﻇﻬﻮر ﻛﺮده اﺳﺖ، ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك می‌گذارند. ﻛﺎﻓﻪ داﻧﺶ ﺑﺎ 15 ﺗﺎ 50 شرکت‌کننده ﻣﺆﺛﺮ اﻣﺎ 30 ﻧﻔﺮ ﺗﻌﺪاد ایدئال اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﻴﺶ از 50 شرکت‌کننده وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮن ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﮔﺮوه ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده می‌شود و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﺟﺮﻳﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ می‌شود. ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻛﺎﻓﻪ داﻧﺸﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ وﻗﺖ ﺻﺮف ﺷﻮد. ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪه ﺳﺨﺖ و ﺳﺮﻳﻊ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ اﻧﺠﺎم می‌شود ﻛﻪ اﻏﻠﺐ وﻗﺖ اﻓﺮاد در ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺻﺮف می‌شود. سخنرانی‌ها و ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎزﺧﻮرد در ﻛﺎﻓﻪ داﻧﺶ ﺟﺎي ﻧﺪارد.

گروه مشاوره مدیریت دانش داناhttp://nigtc.ir/en-US/district9.nigtc/6005/news/view/15730/8191/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%83%D9%86%DB%8C%D9%83-%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4?init

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 − 5 =