پیاده‌سازی تکنیک‌ کافه دانش در منطقه دو عملیات انتقال گاز ایران

پیاده‌سازی تکنیک‌ کافه دانش در منطقه 2 عملیات انتقال گاز ایران

در ادامه فعالیت‌های اجرایی پروژه پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران، تکنیک کافه دانش در منطقه 2 عملیات انتقال گاز پیاده‌سازی شد. در این رویداد که با حضور خبرگان و علاقه‌مندان حوزه تعمیراتی این شرکت برگزار شد، موضوع چالش‌های تعمیراتی DGS کمپرسورهای Sumy مورد بررسی قرار گرفت. تکنیک کافه دانش در منطقه 2 عملیات انتقال گاز  با هدف اشتراک دانش خبرگان و حل مسائل فنی در حال پیاده‌سازی است.

مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران

پروژه پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران از سال 1399 آغاز شده و تا اواخر سال جاری ادامه دارد. این پروژه یکی از بزرگترین پروژه‌های مدیریت دانش در سطح کشور است. گروه مشاوره مدیریت دانش دانا برای پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران از رویکرد منتورینگ بهره می‌برد تا پس از اتمام پروژه، سفیران دانش شرکت انتقال گاز ایران، فعالیت‌های مدیریت دانش را در این سازمان ادامه دهند.

با توجه به اینکه شرکت انتقال گاز ایران یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران است، دستورالعمل مدیریت دانش در این شرکت بر اساس دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی در دستگاه‌های اجرایی تدوین شده است.

blank

رویداد کافه دانش

ﻛﺎﻓﻪ داﻧﺶ ﻳﻚ راه ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ شرکت‌کنندگان ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و بینش‌هایی را ﻛﻪ در ﻇﺎﻫﺮ رخ می‌دهد، ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﻧﺪ. در ﻛﺎﻓﻪ داﻧﺶ ﺗﻤﺎم قضاوت‌ها ﻣﺘﻮﻗﻒ می‌شود و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻨﺶ عمیق‌تر و ﺑﻪ اشتراک‌گذاری داﻧﺶ، ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر می‌شود. ﻛﺎﻓﻪ داﻧﺶ ﺑﺎ شرکت‌کنندگانی ﻛﻪ به‌صورت دایره‌ای در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار می‌گیرند، ﺷﺮوع می‌شود و ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ تسهیل‌کننده ﻫﺪاﻳﺖ می‌شود ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺪف ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺎﻓﻪ داﻧﺶ در راﺳﺘﺎي اﻳﺠﺎد گفتگو در زﻣﻴﻨﻪ کسب‌وکار ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺳﺆال ﺑﺎز، ﺟﻠﺴﻪ را ﻫﺪاﻳﺖ می‌کند. (به‌عنوان ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اشتراک‌گذاری داﻧﺶ اﺳﺖ، ﺳﺆال ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ: ﻣﻮاﻧﻊ اشتراک‌گذاری داﻧﺶ در بانک و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آن‌ها ﺑﺎﺷﺪ).

هنگامی‌که ﺳﺆاﻻت به‌طور ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ، ﮔﺮوه ﺑﻪ گروه‌های ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ می‌شود، در ﺣﺪود 5 ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﮔﺮوه. ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻛﻮﭼﻚ در ﻣﻮرد ﺳﺆاﻻت ﺣﺪود 45 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺤﺚ می‌کند. ﺑﺤﺚ گروه‌های کوچک ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﻬﻴﻠﮕﺮ ﻫﺪاﻳﺖ نمی‌شود و ﻫﻴﭻ خلاصه‌ای از ﺑﺤﺚ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﺰرگ اراﺋﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ شرکت‌کنندگان ﺑﻪ داﻳﺮه بازمی‌گردند و تسهیل‌کننده اﻳﻦ ﮔﺮوه را از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻠﺴﻪ 45 دقیقه‌ای آﺧﺮ ﻫﺪاﻳﺖ می‌کند ﻛﻪ در آن ایده‌های اﻓﺮاد در گروه‌های کوچک، ﺑﺎزﺗﺎب می‌شوند و اﻓﻜﺎر، بینش‌ها و ایده‌های ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﻛﻪ ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎه ﻛﻠﻲ ﻇﻬﻮر ﻛﺮده اﺳﺖ، ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك می‌گذارند. ﻛﺎﻓﻪ داﻧﺶ ﺑﺎ 15 ﺗﺎ 50 شرکت‌کننده ﻣﺆﺛﺮ اﻣﺎ 30 ﻧﻔﺮ ﺗﻌﺪاد ایدئال اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﻴﺶ از 50 شرکت‌کننده وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻴﻜﺮوﻓﻮن ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﮔﺮوه ﺑﺰرگ اﺳﺘﻔﺎده می‌شود و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﺟﺮﻳﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ می‌شود. ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻛﺎﻓﻪ داﻧﺸﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ وﻗﺖ ﺻﺮف ﺷﻮد. ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪه ﺳﺨﺖ و ﺳﺮﻳﻊ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ اﻧﺠﺎم می‌شود ﻛﻪ اﻏﻠﺐ وﻗﺖ اﻓﺮاد در ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺻﺮف می‌شود. سخنرانی‌ها و ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎزﺧﻮرد در ﻛﺎﻓﻪ داﻧﺶ ﺟﺎي ﻧﺪارد.

همانطور که اشاره شد تکنیک کافه دانش در منطقه 2 عملیات انتقال گاز در نیمه اول سال 1401 برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 2 =