ارزیابی عملکرد مدیریت دانش

مدیریت عملکرد مبتنی بر دانش

مدیریت دانش چنانچه بخواهد در سازمان نهادینه شود، بایستی به عنوان یکی از فعالیت‌های کلیدی در شرح شغل افراد قرار بگیرد و شاخص‌های ارزیابی عملکرد متناسب با فعالیت‌ها و اقدامات مدیریت دانش نیز در فرآیند مدیریت عملکرد در نظر گرفته شود. این اقدام مستلزم تدوین اهداف و شاخص‌های عملیاتی مدیریت دانش و تعریف آن در فرآیند مدیریت عملکرد و بازنگری آن مبتنی بر اقدامات مدیریت دانش و به عبارت دیگر مدیریت عملکرد مبتنی بر دانش در سازمان می‌باشد.

مدیریت عملکرد[1] فعالیتی مستمر برای ارزیابی کار کارکنان و در جهت بهبود بهره‌وری و اثربخشی عملکرد کارکنان است. این فرآیند شامل شفاف‌سازی انتظارات، تعیین اهداف، ارائه بازخورد و بررسی نتایج است. این اقدام یک روند مستمر است که در طول سال انجام می‌گیرد. فرایند مدیریت عملکرد یک چرخه است که اهداف و شاخص‌های آن بر اساس تغییر اهداف، سال به سال متفاوت است.

مدیریت عملکرد شامل برنامه‌ریزی، ارزیابی و بازنگری و اصلاح است. در فرآیند مدیریت عملکرد، اهداف در نظر گرفته شده به همراه شاخص‌های سنجش، مورد بررسی قرار می‌گیرند تا میزان دستیابی به اهداف و به تبع آن میزان نیل به اهداف استراتژیک سازمان سنجیده شود. یکی از اهداف مدیریت عملکرد، کسب اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری در رابطه با پاداش یا تنبیه کارکنان است. در مدیریت عملکرد کارکنان سازمان، شاخص‌های مختلفی متناسب با حوزه فعالیت کارکنان در نظر گرفته می‌شود و این شاخص‌ها در انتهای هر سال مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌گیرد.

به واسطه اهمیت این مبحث، گروه مشاوره مدیریت دانش دانا، خدمت تخصصی مدیریت عملکرد مبتنی بر دانش را طراحی و به سازمان‌های ایرانی ارائه می‌کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.

 

 

[1] Performance  management (PM)