آموزش و توانمندسازی کارکنان

مدیریت دانش مستلزم آموزش مستمر با هدف افزایش آگاهی و همچنین انتقال دانش بکارگیری ابزارها و راهکارهای مدیریت دانش به مدیران، دانشکاران و راهبران نظام مدیریت دانش سازمان است و کلیه نقش های مدیریت دانش بنا به وظایف و مسئولیت های خود، باید دوره های آموزشی عمومی و تخصصی را بگذرانند.

«گروه مشاوره مدیریت دانش دانا»، بیش از ۲۰ دوره آموزشی مدیریت دانش (شامل دوره های کددار و‌ رسمی سازمان های دولتی) را در سطوح پایه ای و حرفه ای طراحی نموده است. کلیه دوره های آموزشی ما به صورت کارگاهی و با رویکرد مربیگری و یادگیری حین عمل اجرا می شوند.