دوره آموزشی مدیریت دانش

آموزش و توانمندسازی کارکنان

مدیریت دانش مستلزم دوره‌های آموزشی مدیریت دانش مستمر با هدف افزایش آگاهی و همچنین انتقال دانش بکارگیری ابزارها و راهکارهای مدیریت دانش به مدیران، دانش‌کاران و راهبران نظام مدیریت دانش سازمان است و کلیه نقش‌های مدیریت دانش بنا به وظایف و مسئولیت‌های خود، باید دوره های آموزشی عمومی و تخصصی را بگذرانند.

«گروه مشاوره مدیریت دانش دانا»، بیش از ۲۰ دوره آموزشی مدیریت دانش (شامل دوره های کددار و‌ رسمی سازمان‌های دولتی) را در سطوح پایه‌ای و پیشرفته طراحی نموده است. کلیه دوره‌های آموزشی مدیریت دانش ما به صورت کارگاهی و با رویکرد مربیگری و یادگیری حین عمل اجرا می شوند.