دوره آموزشی مدیریت دانش

آموزش و توانمندسازی کارکنان

advanced divider

مدیریت دانش مستلزم دوره‌های آموزشی مدیریت دانش مستمر با هدف افزایش آگاهی و همچنین انتقال دانش بکارگیری ابزارها و راهکارهای مدیریت دانش به مدیران، دانش‌کاران و راهبران نظام مدیریت دانش سازمان است و کلیه نقش‌های مدیریت دانش بنا به وظایف و مسئولیت‌های خود، باید دوره های آموزشی عمومی و تخصصی را بگذرانند.

«گروه مشاوره مدیریت دانش دانا»، بیش از ۲۰ دوره آموزشی مدیریت دانش (شامل دوره های کددار و‌ رسمی سازمان‌های دولتی) را در سطوح پایه‌ای و پیشرفته طراحی نموده است. کلیه دوره‌های آموزشی مدیریت دانش ما به صورت کارگاهی و با رویکرد مربیگری و یادگیری حین عمل اجرا می شوند.

الزامات مدیریت دانش مبتنی بر استاندارد ISO9001:2015
الزامات مدیریت دانش مبتنی بر استاندارد ISO30401
تشریح معیارهای چارچوب مدیریت دانش MAKE
برنامه‌ریزی راهبردی مدیریت دانش و تحلیل شکاف دانش
تکنیک‌های کاربردی استخراج دانش خبرگان
تکنیک‌های تعاملی مدیریت دانش
تکنیک‌های کاربردی مدیریت دانش پروژه
طراحی ساختار مدیریت دانش
نرم‌افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت دانش
مدیریت دانش مشتری
مدیریت دانش شخصی
مدل‌های مفهومی مدیریت دانش
مدل‌های بلوغ مدیریت دانش
استقرار مدیریت دانش در صنعت آب و برق بر اساس مدل بهره‌وری آسیایی
اصول و کاربرد مدیریت دانش در صنعت آب و برق
ارتباطات وهمدلی در مدیریت دانش
روش‌های ایجاد انگیزه در دانشکاران
استقرار مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی