مدیریت دانش اورهال

مدیریت دانش اورهال

مدیریت دانش اورهال و به تعبیر کلی‌تر، مدیریت دانش نگهداری و تعمیرات، از کلیدی‌ترین حوزه های مدیریت دانش می‌باشد. به صورت کلی نگهداری و تعمیرات یکی از حوزه‌های دانش‌خیز سازمان‌های تولیدی و صنعتی محسوب می‌شود. دانش این حوزه در قالب هر دو نوع دانش ضمنی و آشکار، در دستورالعمل‌های نصب و راه اندازی تجهیزات، رویه ها ، چک‌لیست‌ها، سوابق تعمیراتی تجهیزات، گزارش‌های دوره ای، کتاب‌های فنی، جداول مرجع، دانش فنی و غیره را موجود است. دانش صریح حوزه نگهداری و تعمیرات، بایستی به درستی سازماندهی و طبقه‌بندی شود تا در کمترین زمان ممکن بتوان به آن دست یافت. در مقابل، دانش ضمنی این حوزه باید به درستی مستند و درونی‌سازی شود. این نوع دانش با مهارت و تجربه افراد مرتبط است و بر نحوه تصمیم‌گیری تأثیر مستقیم دارد.

یکی از مهمترین انواع دانش این حوزه، دانش تعمیرات سالیانه تجهیزات یا همان تعمیرات اساسی[1] است. با توجه به اینکه برخی فعالیت‌های انجام شده در تعمیرات اساسی هر چند سال یکبار انجام می‌شود، ریسک فراموشی و از دست دادن تجربیات موفق و یا نقاط قابل بهبود در آن بسیار زیاد است. همچنین احتمال ترک سازمان توسط دانشکاران و متخصصان در این فاصله زمانی به واسطه بازنشستگی یا جابجایی، بسیار زیاد است و دانش کلیدی این حوزه که منجر به نتایج ارزشمندی اعم از کاهش زمان و هزینه در سازمان می‌شود، ممکن است به راحتی از دست برود.

به واسطه اهمیت این مبحث، گروه مشاوره مدیریت دانش دانا، خدمت تخصصی مدیریت دانش اورهال را طراحی و به سازمان‌های ایرانی ارائه می‌کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.

 

 

[1] overhaul