نقشه دانش

طراحی نقشه دانش

نقشه دانش، يكی از مهمترین ابزار‌های مديريت دانش است كه در آن به پرسنل سازمان، اطلاعاتي در خصوص محل قرارگرفتن دانش و منابع دانشي اعم از افراد صاحب دانش، اسناد و منابع و پايگاه‌هاي اطلاعاتي داده مي‌شود. به طور كلي نقشه دانش، تخصص‌ها و دانش مورد نياز افراد را با محل قرارگيري آنها در سازمان مشخص مي كند.

ايجاد نقشه دانش سازمانی، بهتر است به معنای این است كه بدانيم در سازمان چه كسی، چه چيزی ميیداند و كجاست. نقشه‌هاي دانش، با شكل‌دهي بانك‌هاي اطلاعاتی دانشي كارمندان و سنجش سطح دانش آنها در زمينه‌هاي مختلف، سازمان را در شكل‌دهی كامل‌ترين تيم ممكن براي انجام پروژه‌ها و يا حل مسئله‌هاي خاص ياری مي‌كنند. به طور كلي نقشه دانش، نمايش تصويري از دانش آشكار و پنهان، رسمی و غير رسمی، ثبت شده و نشده، داخلي و خارجي را جهت استفاده مجدد، بهره‌برداري بيشتر از تواناييیها و سرمايه‌هاي ناملموس و مزيت رقابتی ارائه مي‌كند.

از طريق نقشه دانش، مي‌توان به منابع كليدي از طريق شناسايي كارشناسان داخل و خارج سازمان در صورت نياز دست يافت و فرصت و زمان دسترسي به آنها را كوتاه كرد. با اين اقدام می‌توان از دوباره‌كاري‌ها، ممانعت و در زمان و هزينه‌ها صرفه‌جويي كرد. با استفاده از این نقشه مي‌توان پل ارتباطي بيشتر در زمينه تسهيم، تبادل دانش و تجارب ايجاد كرده و فرصت‌هاي يادگيري را آشكارتر ساخت و از ابتكارات و تحقيقات حمايت كرد.

 به واسطه اهمیت این مبحث، گروه مشاوره مدیریت دانش دانا، خدمت تخصصی تدوین نقشه دانش را طراحی و به سازمان‌های ایرانی ارائه می‌کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.