سنجش سطح بلوغ

advanced divider

سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش از مهمترین تکنیک‌های موجود در جعبه ابزار مدیریت دانش است. هر سازمان برای آغاز فعالیت‌های مدیریت دانش خود باید بداند که در چه جایگاهی قرار دارد و متناسب با وضعیت موجود، چه اقداماتی باید انجام دهد. منظور از جایگاه موجود، میزان قوت یا ضعف معیارهای تسهیل‌کننده مدیریت دانش و همچنین شاخص‌های تاثیرپذیر از مدیریت دانش می‌باشد. خروجی سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش گزارشی از وضعیت نقاط قوت و ضعف سازمان در استقرار مدیریت دانش است که ‌تواند به مثابه نقشه راهی، دورنمای اقدامات سازمان در حوزه مدیریت دانش را مشخص کند.

تاکنون در سطح دنیا، مدل‌های بلوغ متعددی در ارتباط با مدیریت دانش توسط متخصصان پیشنهاد شده است که مدل قابلیت بلوغ[1]، مدل بلوغ قابلیت یکپارچه شده[2]، مدل عمومی بلوغ مدیریت دانش[3]، مدل ارزیابی مدیریت دانش دیوید اسکیرم، مدل بلوغ مدیریت دانش زیمنس[4]، مدل کیفیت فرآیندهای دانش[5]،  مدل سازمان بهره‌وری آسیایی[6] و  مدل بلوغ مدیریت دانش مرکز بهره‌وری و کیفیت آمریکا[7] از جمله آنها هستند. اکثر مدل‌های ارزیابی بلوغ مدیریت دانش پنج سطحی هستند و به ابعادی از جمله فناوری، رهبری، فرآیند، کارکنان، محتوا، استراتژی، سازمان و غیره اشاره کرده‌اند.

به واسطه اهمیت این مبحث، گروه مشاوره مدیریت دانش دانا، خدمت تخصصی سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش را طراحی و به سازمان‌های ایرانی ارائه می‌کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.

[1] CMM

[2] CMMI

[3] G-KMMM

[4] KMMM

[5] KPQM

[6] APO

[7] APQC