ابزارها و تکنیک های مدیریت دانش

رویکرد پیاده سازی ابزارها و تکنیک ها

مراجع مدیریت دانش در دنیا، بر اساس تجارب موفق سازمان های پیشرو در پیاده سازی مدیریت دانش، ابزارها و تکنیک های متنوعی را طراحی و ارائه کرده اند. تعدادی از این ابزارها و تکنیک ها در سازمان‌های ایرانی طی سال های گذشته پیاده سازی شده است و تعداد زیادی نیز تاکنون به مرحله اجرا در هیچ یک از سازمانهای ایرانی نرسیده‌اند.

ما در «گروه مشاوره مدیریت دانش دانا»، نگاهی متفاوت به بهره گیری از این ابزارها و تکنیک ها داریم؛ بدان معنا که با شناسایی مسائل سازمانی و تبیین «چیستی و چرایی هر ابزار و تکنیک»، «چگونگی اجرای آن»، «زمان مناسب برای اجرای آن» و «حوزه دانشی مناسب برای اجرای آن»، به صورت کاملا هدفمند از جعبه ابزار مدیریت دانش بهره خواهیم برد.