گاز استان مازندران

استخراج دانش خبرگان

برگزاری جلسات استخراج دانش خبرگان در شرکت گاز مازندران

در ادامه فعالیت‌های اجرایی مدیریت دانش در شرکت گاز استان مازندران، جلسات استخراج دانش خبرگان  در آستانه بازنشستگی این شرکت برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسات مستندسازی درس‌آموخته ها و تجربیات افراد خبره بود. برای افزایش کیفیت مصاحبه‌های مستندسازی دانش، این جلسات با همراهی سفیران دانش شرکت گاز مازندران و تیم متولی مدیریت دانش.

بازنگری فرآیندهای سازمانی مبتنی بر نیازهای مدیریت دانش

بازنگری فرآیندهای سازمانی مبتنی بر نیازهای مدیریت دانش در شرکت ملی گاز ایران

پروژه “بازنگری فرآیندهای سازمانی مبتنی بر نیازهای مدیریت دانش” در شرکت ملی گاز ایران آغاز شد. هدف از اجرای  این پروژه بررسی فرآیندهای سازمانی و ارائه راهکارهای مدیریت دانش متناسب با نیازهای هر فرایند است. در پروژه بازنگری فرآیندهای سازمانی مبتنی بر نیازهای مدیریت دانش فرآیندهای ستاد شرکت ملی گاز ایران، گاز استان مازندران و.