چرا نقش‌ها در مدیریت دانش مهم هستند؟

چرا نقش‌ها در مدیریت دانش مهم هستند؟

چرا نقش‌ها در مدیریت دانش مهم هستند؟

چرا نقش‌ها در مدیریت دانش مهم هستند؟ تعریف درست نقش‌ها و مسئولیت‌ها، یکی از اقدملت بسیار مهم در پیاده‌سازی مدیریت دانش است که توجه نسبتاً کمی به آن‌ها شده و شاید “نقطه کور” به حساب می‌آیند. در بسیاری از سازمان‌هایی که در حال پیاده‌سازی مدیریت دانش هستند نقش‌های مدیریت دانش اغلب به اندازه سایر اجزای.