پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت مهندسی و توسعه گاز

آغاز پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در شرکت مهندسی و توسعه گاز

آغاز پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در شرکت مهندسی و توسعه گاز

پروژه پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در شرکت مهندسی و توسعه گاز آغاز شد. این شركت یکی از شركت‌های تابعه شركت ملي گاز ايران است كه بر اساس نظام اجرايی طرح‌های صنعت نفت پايه‌گذاری شده است و به عنوان يكي از شركت‌های مهندسی و ساخت طرح‌های صنعت نفت و گاز كشور، مسئوليت مطالعات فنی، اقتصادی، مهندسی.