وضعیت مدیریت دانش

ممیزی مدیریت دانش

ممیزی دائمی وضعیت مدیریت دانش

بررسی دائمی وضعیت مدیریت دانش ؛ چرا باید وضعیت مدیریت دانش را ممیزی کنیم؟ ابتدا باید دانست که دو نوع بررسی در مدیریت دانش وجود دارد، ممیزی و ارزیابی. ممیزی مانند شمردن سیب‌های باغ است و ارزیابی مانند مرور روش‌های باغبانی. ارزیابی، بررسی روش‌ها است که ارزش بیستری نسبت به ممیزی دارد، به این صورت.