نقش‌ها در مدیریت دانش

چرا نقش‌ها در مدیریت دانش مهم هستند؟

چرا نقش‌ها در مدیریت دانش مهم هستند؟

چرا نقش‌ها در مدیریت دانش مهم هستند؟ تعریف درست نقش‌ها و مسئولیت‌ها، یکی از اقدملت بسیار مهم در پیاده‌سازی مدیریت دانش است که توجه نسبتاً کمی به آن‌ها شده و شاید “نقطه کور” به حساب می‌آیند. در بسیاری از سازمان‌هایی که در حال پیاده‌سازی مدیریت دانش هستند نقش‌های مدیریت دانش اغلب به اندازه سایر اجزای.