نظام نامه مدیریت دانش سازمان اداری و استخدامی

مدیریت دانش در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان

آغاز پروژه پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان

پروژه پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان آغاز شد. این پروژه با هدف ایجاد نظام مدیریت دانش بر بستر فرایندهای  این سازمان اجرا می‌شود. استقرار نظام مدیریت دانش در این سازمان دولتی طی 4 فاز اجرا خواهد شد. گروه مشاوره مدیریت دانش دانا در این پروژه نیز همانند تجربیات قبلی، از.

مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی

مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی

دلایل ضرورت مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی امری بسیار مهم است .پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام اداري و اشاره به «دانش بنيان كردن نظام اداري از طريق بكارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچه سازي اطلاعات» موضوع مدیریت دانش در بخش دولتی و دانش­ محور شدن نظام اداری به یکی.