نظام‌ نامه مدیریت منابع انسانی دستگاه‌ های اجرایی

ابلاغ نظام‌نامه مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی

ابلاغ نظام‌نامه مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی به منظور ارتقاء سطح کیفیت فرایندها، روش ها و رویه های انجام کار و نتایج مدیریت منابع انسانی و افزایش میزان بهره‌وری نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی و همچنین استانداردسازی فرایندهای تخصصی مدیریت منابع انسان، “نظام نامه مدیریت منابع انسانی دستگاه های اجرایی” طی بخشنامه شماره ۲۲۲۹۶ مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۰.