منجله مدیریت دانش و نوآوری

مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

انتشار هشتمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

انتشار هشتمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا هشتمین مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا منتشر شد. رسالت این نشریه تخصصی افزایش آگاهی و اشاعه مفاهیم، رویکردها و کارکردهای مدیریت دانش در میان مشاوران و مدرسان مدیریت دانش، راهبران و متولیان مدیریت دانش، دانشکاران، دانشجویان و کلیه علاقه‌مندان این حوزه در سطح کشور است. در.