مزایای مدیریت دانش ISO 9001

مدیریت دانش و ایزو9001

مزایای مدیریت دانش در استاندارد ISO 9001

بررسی مزایای مدیریت دانش ISO 9001 یافته­‌های مطالعاتی،­ آینده­‌ی روشنی را برای مدیریت دانش و همچنین پذیرش استاندارد مدیریت دانش ISO 30401:2018  پیش‌بینی می‌کند. پیش از انتشار استاندارد ISO 30401:2018 مدیریت دانش(KM) در نوامبر 2018، اقدام قابل توجه دیگری در استانداردهای بین المللی در سال 2015 رخ داد و مدیریت دانش به استاندارد نظام­‌های مدیریتی.