مدیریت دانش سازمان اداری و استخدامی

مدیریت دانش در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان

آغاز پروژه پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان

پروژه پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان آغاز شد. این پروژه با هدف ایجاد نظام مدیریت دانش بر بستر فرایندهای  این سازمان اجرا می‌شود. استقرار نظام مدیریت دانش در این سازمان دولتی طی 4 فاز اجرا خواهد شد. گروه مشاوره مدیریت دانش دانا در این پروژه نیز همانند تجربیات قبلی، از.

مدیریت دانش در نظام اداری

مدیریت دانش در مدیریت اداری کشور ایران

جایگاه مدیریت دانش در مدیریت راهبردی نظام اداری  در حاشیه یکی از کنفرانس‌های مدیریت دانش که در سال جاری برگزار شد، پروفسوربراندنر Dr.Andreas Brandner)) که ریاست انجمن مدیریت دانش اتریش را برعهده دارد؛ اذعان داشت که مطالعات ایشان نشان می‌دهد که پیاده سازی مدیریت دانش در بخش غیردولتی ایران از بخش دولتی موفق‌تر بوده است!.