مدیریت دانش در بخش دولتی

مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی

مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی

دلایل ضرورت مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی امری بسیار مهم است .پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام اداري و اشاره به «دانش بنيان كردن نظام اداري از طريق بكارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچه سازي اطلاعات» موضوع مدیریت دانش در بخش دولتی و دانش­ محور شدن نظام اداری به یکی.