طراحی نظام انگیزشی

چگونه یک نظام انگیزشی موثر طراحی کنیم؟

چگونه یک نظام انگیزشی موثر طراحی کنیم؟

چگونه یک نظام انگیزشی موثر طراحی کنیم؟ انگیزه‌ها و پاداش‌ها برنامه‌هایی هستند که برای تشویق تحقق اهداف مدیریت دانش، بهبود عملکرد کارکنان و افزایش مشارکت در برنامه‌های مدیریت دانش طراحی‌شده‌اند. این موارد می‌تواند شامل ارزیابی عملکرد، افزایش حقوق، معرفی دانشکاران برتر، ارتقاء عمودی و افقی، جوایز غیرنقدی باشد. چندین تفکر مختلف در مورد ارائه یا.