شرکت ماوره مدیریت دانش دانا

پیاده‌سازی تکنیک استخراج دانش در پژوهشکده بیمه

پیاده‌سازی تکنیک استخراج دانش در پژوهشکده بیمه

پیاده‌سازی تکنیک استخراج دانش در پژوهشکده بیمه پروژه پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در پژوهشکده بیمه  با هدف حفظ سرمایه‌های دانشی و تجربیات خبرگان این سازمان در حال اجراست. پس از بررسی‌های انجام شده در این سازمان، تکنیک‌ها و ابزارهای مدیریت دانش مورد نیاز تعیین شدند. یکی از راهکارهای مهم در پژوهشگاه بیمه پیاده‌سازی تکنیک استخراج.