تدوین استراتژی مدیریت دانش به روش APQC

تدوین استراتژی مدیریت دانش به روش APQC

چرا استراتژی مدیریت دانش مهم است؟ تدوین استراتژی مدیریت دانش به روش APQC برای پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در سازمان همیشه بر اهمیت تدوین استراتژی مدیریت دانش تأکید می‌شود. در این مطلب قصد داریم به توضیح چگونگی تدوین یک استراتژی مدیریت دانش و مزایای آن بپردازیم. استراتژی مدیریت دانش به این دلیل مفید است که.