بانک صنعت و معدن

پیاده‌سازی تکنیک بازنگری پس از اقدام در بانک صنعت و معدن

پیاده‌سازی تکنیک بازنگری پس از اقدام در بانک صنعت و معدن

پیاده‌سازی تکنیک بازنگری پس از اقدام در بانک صنعت و معدن بانک صنعت و معدن به عنوان “بانک تخصصی توسعه‌ای” از طریق تجهیز و تخصیص منابع میان مدت و بلندمدت و تشویق و ترغیب بخش خصوصی در کمک به توسعه اقتصادی، نقش آفرینی می کند. بر این اساس یکی از مهم‌ترین اقدامات این بانک “ارزیابی.

نقشه دانش بانک صنعت و معدن

رونمایی از نقشه دانش بانک صنعت و معدن

نقشه دانش بانک صنعت و معدن هم زمان با روز صنعت و معدن، از نقشه دانش بانک صنعت و معدن رونمایی شد. فرایند تدوین نقشه دانش در بانک صنعت و معدن از ابتدای اردیبهشت‌ماه آغاز شد و تا پایان خرداد به طول انجامید. برای انجام این فاز از “پروژه استقرار راهکارهای مدیریت دانش”، گروه مشاوره.

اولین جلسه تیم اجرایی پروژه مدیریت دانش در بانک صنعت و معدن

اولین جلسه تیم اجرایی پروژه مدیریت دانش در بانک صنعت و معدن

با آغاز فعالیت‌های اجرایی پروژه مدیریت دانش، اولین جلسه تیم اجرایی پروژه مدیریت دانش در بانک صنعت و معدن برگزار شد. در این جلسه که با حضور اعضای تیم اجرایی، نمایندگان واحدهای متولی مدیریت دانش در اداره آموزش بانک برگزار شد، ساسان رستم‌نژاد به ارائه توضیحاتی در خصوص گام‌های پیاده‌سازی پروژه پرداخت. در ادامه جلسه.

آغاز پروژه مدیریت دانش در بانک صنعت و معدن

آغاز پروژه پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در بانک صنعت و معدن

پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در بانک صنعت و معدن پروژه “پیاده‌سازی راهکارهای مدیریت دانش در بانک صنعت و معدن آغاز شد. هدف از اجرای  این پروژه ایجاد فرایندهای نظام‌مند مدیریت دانش در این بانک توسعه‌ای است. ما در این پروژه پس از شناسایی نیازهای مدیریت دانشی در واحدهای مختلف بانک به اجرای تکنیک‌ها و ابزارهای.