استراتژی دانش

استراتژی دانش یا استراتژی مدیریت دانش

استراتژی دانش یا استراتژی مدیریت دانش ؟

استراتژی دانش یا استراتژی مدیریت دانش؟ امروزه سازمان‌ها، دانش را مهم‌ترین منبع ارزشمند و استراتژیک می‌دانند و یقین دارند برای رقابتی ماندن باید منابع و قابلیت‌های فکری خود را مدیریت کنند. با این وجود سازمان‌ها در صورتی می‌توانند از دانش به‌عنوان یک سرمایه و دارایی ارزشمند در جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار استفاده کنند.

استراتژی اشتراک دانش سازمانی

ایجاد استراتژی اشتراک دانش سازمانی

ایجاد استراتژی اشتراک دانش سازمانی چگونگه می‌توان در سازمان استراتژی اشتراک دانش ایجاد نمود؟ اشتراک‌گذاری دانش می‌تواند در سطوح و لایه‌های مختلف‌ مورد بررسی قرار بگیرد. ایجاد فرهنگ اشتراک دانش بدون توجه به صنعت، فرهنگ سازمانی و تفاوت‌‌ها برای بسیاری از سازمان‌ها یک چالش اساسی است. سازمان‌ها برای هر دو حالت آشکار و پنهان دانش.