ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در بانک

ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در بانک صنعت و معدن

ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در بانک صنعت و معدن

 سطح بلوغ مدیریت دانش در بانک صنعت و معدن ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در بانک صنعت و معدن به پایان رسید. بانک صنعت و معدن پس از پیاده‌سازی برخی راهکارها، ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش در سال گذشته و کسب نتایج ارزشمند، اقدامات پروژه توسعه  مدیریت دانش در سال جاری را با ارزیابی سطح بلوغ.