سیروس آقایار
http://www.danakm.com

چگونه سیستم‌ انگیزشی مدیریت دانش را طراحی کنیم؟

در ای مطلب به بررسی چگونه سیستم‌ انگیزشی مدیریت دانش را طراحی کنیم؟ می‌پردازیم. انگیزه را می‌توان نیازها، خواسته‌ها و تمایلات یا قوای درونی افراد تعریف کرد. هیچ رفتاری را افراد انجام نمی‌دهد که انگیزه‌ای یا نیازی محرک آن نباشد؛ بنابراین تعریف، اثربخش بودن فعالیت‌های مدیریت به تمایلات افراد درون سازمان در انجام وظایف محوله‌شان.

قدرت توانمندسازی کارکنان

قدرت توانمندسازی کارکنان یعنی مسئولیت بیشتر بر دوش کشیدن بدون کوچک‌ترین چشمداشت به پاداش. کارکنان توانمند در مقابل انجام کار کمتر لفظ نه ” یا “ نمی‌توانم ” را بکار می‌برند. توانمندی به افراد کمک می‌کند تا بتوانند کنترل بیشتری بر محیط و کارشان داشته باشند، میزان تشریک‌مساعی آنان به‌عنوان عضوی از گروه افزایش یابد.

تواناسازی کارکنان با ایجاد اعتماد

و تایتحقیقات و بررسی‌های پژوهشگران حوزه مدیریت این نکته را روشن می‌سازد که اصول مدیریت سنتی یعنی برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، جذب و استخدام، نظارت و کنترل به سمت رویکردهای جدید هدایت، تواناسازی کارکنان، ارزیابی  و مشارکت در قرن بیست و یکم تغییریافته که اصطلاحاً به آن اصول مدیریتLEAP  می‌گویند. تصور رایجی که در مورد تواناسازی کارکنان.

مدیریت دانش و هوش هیجانی

در این مطلب به بررسی مدیریت دانش و هوش هیجانی می‌پردازیم. همدلی؛ مهارتی برای موفقيت مديران ماهاتماگاندی رهبر فقید هندوستان با تعدادی از همراهان با قطار به ماموریت می‌رفت. او تازه یك جفت كفش خریده بود. ناگهان هنگام عبور یک لنگه از كفش او به بیرون قطار پرت شد. گاندی فوراً لنگه دیگر كفشش را.