محبت راستگویان
http://www.danakm.com

قابلیت‌های نرم‌افزار مدیریت دانش

یکی از ابزارهای متداول و جاری در سازمان‌ها، نرم‌افزارهای مدیریت دانش است که در سال‌های اخیر با استقبال خوبی روبرو شده است؛ چراکه سازمان‌ها این نرم‌افزار را به‌مثابه یک داشبورد برای نمایش دارایی‌ها و میزان مشارکت کارکنان می‌دانند و قابلیت‌های نرم‌افزار مدیریت دانش بسیار است. هرچند همین نرم‌افزار می‌تواند پاشنه آشیل مسیر پیشرفت مدیریت دانش.

جایگاه نرم‌افزار در مدیریت دانش

جایگاه نرم‌افزار در مدیریت دانش؛ ارتباط چرخه دانش با نرم‌افزار مدیریت دانش یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیاده‌سازی مدیریت دانش، استفاده از یک بستر نرم افزاری برای تسهیل فرآیند دانش است. نرم افزارهای مدیریت دانش باید بتوانند چرخه دانش شامل شناسایی دانش، خلق دانش، ذخیره سازی دانش، به اشتراک گذاری دانش و بکارگیری دانش را در.