امیرحسین خامنه
https://www.danakm.com

دوسو توانی سازمانی، رویکرد توسعه مدیریت دانش

مفاهیم نوین در مدیریت دانش دوسو توانی سازمانی ، رویکرد توسعه مدیریت دانش تصور کنید برای انجام کارهایتان مجبور بودید از هر دو دستتان استفاده کنید؛ گاهی از دست چپ، گاهی از دست راست و گاهی هر دو دست همزمان. تصور کنید که همه افراد در سازمان شما با چنین چالشی مواجه بودند. توانایی استفاده.