تحلیل شکاف دانش

تحلیل شکاف دانشی

تحلیل شکاف دانش یکی از تکنیک‌های کاربردی و کلیدی در مدیریت دانش است که سازمان‌ها برای تکمیل حلقه اقدامات مدیریت دانش خود، باید به آن بپردازند. تحلیل شکاف دانش ابزاری برای کمک سازمان برای ایجاد یک تصویر بزرگ از وضعیت دانشی سازمان است. از طریق این تحلیل، سازمان می‌تواند مشخص کند که در حوزه دانش سازمانی، در حال حاضر کجا ایستاده است و می‌خواهد کجا باشد.

با انجام این تحلیل، یک سازمان می‌تواند درک بهتری از وضعیت دانش موجود پیدا کند و برای دستیابی به اهداف دانشی خود که از نتیجه این تحلیل به دست می‌آورد، اقدامات لازم را برنامه‌ریزی کند. تجزیه و تحلیل شکاف دانش روشی است برای بررسی اینکه بدانیم منابع دانشی سازمان در حال حاضر در چه جایگاهی قرار دارد و از مقایسه آن با سطح مطلوب، طرح و برنامه‌ای برای دستیابی به آن سطح تدوین شود.

به منظور انجام و پیاده‌سازی این تحلیل، سازمان بایستی وضعیت موجود و مطلوب دانشی سازمان مشخص شود. وضعیت موجود دانش سازمان را از طریق تکنیک نقشه دانش می‌توان به دست اورد که در این لینک، می‌توانید جزییات آن را مشاهده نمایید. اما تدوین وضعیت مطلوب دانش سازمان از طریق روش‌ها و رویکردهای متعددی قابل انجام است. خلق دانش به عنوان یکی از ابعاد کلیدی و بسیار مهم در فرآیند مدیریت دانش مطرح است. از طریق خلق دانش سازمان می‌تواند دانشی را لازم دارد ولی در حال حاضر به آن دسترسی ندارد را ایجاد کرد و از این طریق به کاهش شکاف دانش در سازمان کمک کرد.

به واسطه اهمیت این مبحث، گروه مشاوره مدیریت دانش دانا، خدمت تخصصی تحلیل شکاف دانشی را طراحی و به سازمان‌های ایرانی ارائه می‌کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.