مدیریت دانش آموزش و پرورش

بسته خدمات مدیریت دانش ویژه دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و مدارس

همانند سازمان‌های تجاری، دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و مدارس که در حوزه آموزش فعالیت دارند نیز می‌توانند برای مدیریت بهتر دانش خود از راهکارهای و ابزارهای مدیریت دانش استفاده ‌کنند. سازمان‌‌های فعال در حوزه آموزش، از پتانسیل‌های قابل توجهي براي استفاده از راهکارهای مديريت دانش براي حمايت از هر بخش از مأموريت‌هاي خود برخوردار هستند. طی سال‌های گذشته، این سازمان‌ها تغییرات بنیادینی را در ابعاد رویکردهای مدیریتی، ساختار سازمانی، هویت و کارکرد خود تجربه کرده اند. همچنین سازمان‌های آموزشی با توجه به تغییرات پیرامونی حوزه کسب و کار خود و لزوم انطباق با شرایط رقابتی کنونی، نیاز به شناسایی، کسب و بکارگیری دانش درون سازمانی و برون سازمانی را بیش از پیش درک کرده اند.

مدیریت دانش زمینه ای نوظهور در بخش آموزش است و بسیاری از دانشگاه‌ها، مدارس و کارشناسان آموزش و پرورش به طور فعال اقداماتی را در این زمینه آغاز کرده اند. کنشگران فرآیند مدیریت دانش در حوزه آموزش را می‌توان اعضای ستادی، دانشجویان و دانشآموزان، اساتید و معلمان، والدین و کلیه ذینفعان در نظر گرفت.

در همین راستا و با توجه به ضرورت استقرار راهکارهای مدیریت دانش در دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و مدارس، گروه مشاوره مدیریت دانش دانا، اقدام به طراحی و ارائه بسته خدمات مدیریت دانش برای دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و مدارس کرده است.

  برای دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.