استقرار نظام جامع مدیریت دانش مبتنی بر مدل APO با رویکرد منتورینگ

advanced divider

مديريت دانش سازمانی، به مثابه يك راهبرد ضروری و آينده‌نگر به منظور كسب مزيت رقابتی و حفظ بقاء و بهبود عملكرد فردی و سازماني و بـه طـور كلـيی تبـديل شـدن بـه يـك سـازمان يادگيرنده در محيط‌های پويا و به شدت تغييرپذير به طور معمول در سازمان‌های انتفاعی مطرح بوده است. نبود فضای رقابتی در بین سازمان‌های دولتی دلیلی برای عدم توجه به مقوله مدیریت دانش نیست. سازمان‌های دولتی باید سعی در بهبود ارائه خدمات به ارباب رجوع بوده و تلاش کنند تا فرایندهای درونی خود را به نحو اثربخشی انجام دهند.

در همین راستا، چارچوب مدیریت دانش APO توسط سازمان بهره‌وری آسیا برای سازمان‌های دولتی طراحی و ارائه شد. این چارچوب درک مشترکی از مدیریت دانش در میان کشورهای آسیایی عضو فراهم کرده و بر ارزش این چارچوب، جهت کسب موفقیت‌های سازمانی تأکید می‌نماید. این چارچوب بر اساس تجربه عملی چندین کشور در آسیا در زمینه مدیریت دانش و بهترین تجارب کشورهای آمریکایی، استرالیایی و اروپایی طراحی شده است. چارچوب مدیریت دانش APO  چارچوبی ساده و جامع است که تمامی عناصر مربوط به یک راهکار مدیریت دانش را نشان داده و به عنوان مرجعی برای تمامی سازمان‌ها تلقی می‌شود. هدف این چارچوب بهبود عملکرد سازمانی با استفاده از مدیریت دانش است.

 

نظام جامع مدیریت دانش منطبق بر چارچوب APO با رویکرد منتورینگ که پوشش‌دهنده پنج بعد کلیدی در پیاده‌سازی مدیریت دانش شامل ابعاد کارکنان، فرآیندها، فناوری، ساختار و فرهنگ است؛ برای اولین بار در کشور، توسط “گروه مشاوره مدیریت دانش دانا” طراحی شده است.

این چارچوب منطبق بر چارچوب APO و مبتنی بر رویکرد فرآیندی مرکز کیفیت و بهره‌وری آمریکا (APQC PCF) و تجارب اجرایی مشاوران این گروه طی سال‌های متمادی طراحی شده است. همچنین رویکرد کوچینگ، به عنوان ذات و روح اجرایی کلیه اقدامات این چارچوب در نظر گرفته شده است.

انطباق با چارچوب APO تضمین می‌کند تا سازمان‌های دولتی متناسب با اقتضائات خود مدیریت دانش را پیاده سازی کنند؛ نگاه فرآیندگرای ما تضمین می‌کند تا مدیریت دانش با سایر فرآیندهای سازمان همراستا، همسو و یکپارچه باشد؛ و نگاه منتورینگ ما تضمین می‌کند تا کلیه اقدامات در لایه های طراحی و پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان، به نمایندگان مدیریت دانش سازمان منتقل شود و سازمان بعد از پایان طرح، از حضور مشاور بی نیاز شود؛ چیزی که تمامی سازمان‌ها در استقرار راهکارهای مدیریت دانش به دنبال آن هستند و ما آن را به عنوان رسالت محوری خود برگزیدیم.

برای دریافت اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیریدی